Polityka Prywatności dotycząca korzystania z Portalu Rekrutacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679

Administrator i inspektor ochrony danych

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO), administratorem Pańskich danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu Success Factor Recruitment (zwanym dalej „Portal”) jest firma Sofidel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy  ul. Mleczarskiej 31 (zwana dalej Administratorem), z którą można się skontaktować pisząc na adres [email protected]  
Rodzaje przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez administratora mogą obejmować:1) Powszechne dane, takie jak np. dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, zdjęcie, płeć itp.),  dane kontaktowe (numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail itp.), informacje dotyczące doświadczenia zawodowego i kwalifikacji a także wszelkie inne informacje zawarte w CV dołączonym do aplikacji.


2) W stosownych przypadkach, mieszczących się w granicach obowiązujących przepisów, dane należące do „kategorii szczególnych”, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, poglądy polityczne, przynależność do partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym lub filozoficznym, dane biometryczne służące do jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub informacje dotyczące jej zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).


Wskazane powyżej dane należące do kategorii szczególnych zostaną poniżej  zdefiniowane jako dane osobowe.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie  danych należących do kategorii szczególnych (art. 9 ust.1 RODO), Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków regulacyjnych, którym podlega. Jeżeli zamieszczone w aplikacji dane osobowe nie mają związku z realizowanymi celami, nie będą one przetwarzane przez Administratora. Prosimy o niepodawanie tego typu informacji, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne.


Podczas korzystania z Portalu możliwe jest dobrowolne podanie Administratorowi danych osób trzecich. Pragniemy poinformować, że w takich przypadkach są Państwo niezależnym administratorem danych, przejmującym pełną odpowiedzialność prawną. W związku z tym w przypadku wszelkich sporów i roszczeń  są Państwo zobligowani do wypłaty odszkodowania  za szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych itp. zgłaszanych do Administratora przez osoby trzecie. W każdej sytuacji podanie przez Państwa danych osobowych osób trzecich podczas korzystania z Portalu skutkuje całkowitą odpowiedzialnością, że dany przypadek opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej dopuszczającej przetwarzanie takich informacji.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora, bez konieczności udzielenia Państwa wyraźnej zgody. Dane będą wykorzystane do oceny Państwa aplikacji pod kątem oczekiwań zawartych                       w ogłoszeniu o pracę. Firma zastrzega sobie też prawo przetwarzania danych w celu zarządzania procesem rekrutacyjnym i możliwości kontaktowania się z Panem/Panią w sprawie ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej, („cel zarządzania aplikacją”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. w sprawie wykonania działań niezbędnych do podpisania umowy oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora 


Podanie danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić ocenę Pańskiej aplikacji i utrudnić kontakt.


Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane w następujących celach:


a) przedstawienie oferty pracy, na którą nie składali Państwo aplikacji, a która jest zgodna z Pańskimi kwalifikacjami („cel zarządzania ofertami pracy”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;


b) dopełnienie wszelkich obowiązków prawnych, którym podlega Administrator (zgodnie z art. 6 (1) (c) i 9 (2) (b) RODO („cel zgodności”));


c) obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i 9 ust. 2 lit. f) RODO („cel obrony przed sądem”).


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 (1) (f) i motyw 48 RODO, Państwa dane osobowe będą udostępniane, do wewnętrznych celów administracyjnych, Sofidel Spa jako Spółce dominującej i niezależnemu administratorowi danych („cel udostępniania danych Spółce dominującej do wewnętrznych celów administracyjnych”).


Przechowywanie danych osobowych:


Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z poszanowaniem zasad minimalizacji i ograniczenia przechowywania zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Dane będą przechowywane do końca publikacji ogłoszenia, na które Państwo aplikowali, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu aplikacji. Pod koniec tego okresu  zostaną one trwale usunięte. Administrator danych zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania danych tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.


Odbiorcy danych osobowych:


Pańskie dane mogą być udostępniane: 

1. podmiotom, które zazwyczaj przetwarzają dane w roli podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 RODO; 
2. personelowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie zgodnie z art. 29 RODO; 
3. podmiotom, instytucjom lub organom władzy w roli samodzielnych administratorów, którym na mocy przepisów prawa lub decyzji organów państwa przysługuje obowiązek przekazywania  danych osobowych. 
4. Spółce dominującej Sofidel Spa, jako niezależnemu administratorowi danych, w celu udostępniania danych do wewnętrznych celów administracyjnych.


Po zaktualizowaną i kompletną listę podmiotów przetwarzających można się zwrócić do Administratora pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi.


Przekazywanie danych poza UE


Dane osobowe nie będą przekazywane poza kraje Unii Europejskiej


Pańskie prawo do prywatności


Mają Państwo prawo dostępu do własnych danych w każdej chwili  zgodnie z art. 15-22 RODO.                                         W szczególności mogą Państwo wnioskować o sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, cofnięcie zgody w celu uzyskania możliwości przenoszenia danych dotyczących Państwa w przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO. 


Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, podając powody uzasadniające taki sprzeciw. Administrator zastrzega sobie prawo do oceny Państwa wniosku, który może nie być przyjęty, gdyby istniały uzasadnione i przekonujące powody, aby kontynuować przetwarzanie, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i swobodami.


Wnioski muszą być kierowane na piśmie do administratora na powyższe adresy.


Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych zgodnie z art. 77 rozporządzenia lub do podjęcia odpowiednich działań prawnych (art. 79 RODO). 


Proszę pamiętać, że można usunąć wszelkie wrażliwe dane ze swojego CV, ponieważ nie ma obowiązku ich  przekazywania. Jeżeli jednak uważają Państwo, że te informacje są niezbędne dla złożonego wniosku, konieczne jest  wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych, w przeciwnym razie nie będziemy mogli ich przetwarzać.


Administrator