Sofidel Hungary privacy notice

13. cikkének megfelelően

A toborzási portál adatvédelmi szabályzataaz (EU) 2016/679 rendelet


Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő


Ezúton tájékoztatjuk, hogy az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 13. cikke értelmében a Sofidel Hungary Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., e-mail cím: [email protected]), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a Success Factors toborzási portálon (a továbbiakban: Portál) gyűjtött személyes adatainak kezelője.


Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (a továbbiakban: Adatvédelmi tisztviselő) nevezett ki, aki a következő címen érhető el: MAZARS Kft (Dr. Borsy János Mátyás) 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.


A kezelt adatok kategóriái


Az Adatkezelő által kezelt adatok a következők lehetnek:


1. közönséges adatok, mint például a személyes adatok (pl. keresztnév, vezetéknév, születési idő, cím, kép, adószám stb.), elérhetőségi adatok (pl. vezetékes és/vagy mobiltelefonszám, e-mail cím stb.), munkavégzéssel kapcsolatos és szakmai adatok, valamint az Ön által benyújtott szakmai önéletrajzban szereplő bármely egyéb információ;


2. adott esetben, de mindenesetre a vonatkozó jogszabályi előírások keretein belül, a GDPR-rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett „különleges kategóriákba” sorolt adatok (azaz a faji vagy etnikai származásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, politikai véleményre, politikai párttagságra, szakszervezeti, vallási vagy világnézeti jellegű szövetségi vagy szervezeti tagságra utaló adatok, biometrikus vagy genetikai adatok, valamint az egészségügyi állapot (például „védett kategóriákhoz” tartozás) vagy az illető szexuális életére vagy irányultságára vonatkozó adatok).


A fent jelzett személyes adatokat a tömörség érdekében az alábbiakban együttesen „személyes adat(ok)ként” kell értelmezni.


Ezúton tájékoztatjuk, hogy ha úgy dönt, hogy közöl a GDPR rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, különleges kategóriákba sorolt olyan adatokat, amelyeket az adatkezelő a rá vonatkozó szabályozási kötelezettségeknek megfelelően nem köteles kezelni, vagy amelyek a kitűzött célok szempontjából nem releváns személyes adatok, úgy az adatkezelő tartózkodik az ilyen adatok kezelésétől. Ezért kérjük, hogy ne adjon meg ilyen jellegű információkat, kivéve, ha ez feltétlenül szükséges.  Ha különleges adatokat ad meg, kérjük, jelezze, hogy azokat szabadon felhasználhatjuk.


Arra is van lehetőség, hogy – a fenti eljárás keretein belül – harmadik felekre vonatkozó adatokat közöljön önkéntesen az adatkezelővel. Szeretnénk tájékoztatni, hogy ilyen esetek kapcsán Ön számít független adatkezelőnek, annak a jogszabályok szerinti minden kötelezettségével és felelősségével együtt. E tekintetben Ön a lehető legtágabb értelemben köteles mentesíteni az Adatkezelőt az ilyen adatkezelésből eredő bármely jogvita, igény vagy kártérítési követelés stb. vonatkozásában, amelyeket az Adatkezelővel szemben olyan harmadik felek támasztanak, akik esetében a személyes adataik kezelése az Ön spontán, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó szabályokat sértő közlése révén történt. Amennyiben harmadik felek személyes adatait adja meg vagy azokat egyébiránt kezeli, úgy Ön mostantól kezdve szavatolja – minden kapcsolódó helytállási kötelezettséget vállalva –, hogy az adatkezelés e konkrét esete a kérdéses információ kezelését jogszerűvé tevő, megfelelő jogalap szerint történik.


A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja


Személyes adatait az Ön külön hozzájárulásának szükségességére vonatkozó előírás nélkül gyűjtjük és kezeljük annak értékelése céljából, hogy profilja megfelelő-e olyan betöltetlen munkakörökhöz, amelyekre álláspályázatot nyújtott be, valamint általános jelleggel azért, hogy kezelni tudjuk a személyzeti kiválasztási eljárásokat, és fel tudjuk keresni Önt az esetleg szükséges interjúk egyeztetése érdekében („álláspályázata kezelésének célja”) a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében, azaz az Ön kérésére és az Adatkezelő jogos érdeke alapján foganatosított, a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása során.


Személyes adatainak átadása a megjelölt célra nem kötelező ugyan, de ha nem közli azokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk értékelni a profilját az interjúk ütemezése céljából.


Ha már közölte a személyes adatait, azokat az alábbi célokból is kezelhetjük:


a) hogy felkeressük olyan betöltetlen álláslehetőségekkel, amelyekre nem jelentkezett, de amelyek a profiljának megfelelnek („betöltetlen munkakörök kezelése”), a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint, tehát az Adatkezelő jogos érdekére alapozottan;


b) a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében az Adatkezelőre vonatkozó bármilyen jogi kötelezettség teljesítése érdekében („jogszabályi megfelelőségi cél”);


c) védekezés bármilyen jogi igénnyel szemben a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján („bírósági védekezési cél”).


Arról is szeretnénk tájékoztatni, hogy olyan jogos érdek alapján, amelynek fennállását az Adatkezelő megállapította az érdekek GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és (48) preambulumbekezdése szerinti mérlegelése alapján, a személyes adatait belső adminisztrációs célokból megosztjuk a Sofidel SpA, mint anyavállalattal és független adatkezelővel („az anyavállalattal történő adatmegosztás célja belső adminisztrációs célokból”).


Személyes adatok megőrzése


A személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés céljaihoz szükséges ideig őrizzük meg, összhangban a GDPR rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) és e) pontjában említett adattakarékossági és korlátozott tárolhatóságra vonatkozó alapelvekkel.


Az adatait konkrétan addig őrizzük meg, amíg a munkakör, amelyre jelentkezett, betöltetlen marad, de mindesetre legfeljebb az álláspályázata benyújtását követő 1 évig. Az említett időszak végén az adatait véglegesen töröljük. Az Adatkezelő azonban fenntartja annak jogát, hogy az Ön adatait mindaddig megőrizze, amíg ez szükséges ahhoz, hogy eleget tegyen a rá vonatkozó szabályozóhatósági kötelezettségeknek, vagy el tudja látni jogi védelmét.


Az Ön külön hozzájárulásával ez az időszak a következő naptári nap végéig meghosszabbítható, hogy a Sofidel tájékoztatni tudja Önt arról, ha a profiljának megfelelő új munkakör nyílik meg.


Címzettek


Az adatait az alábbiakkal oszthatjuk meg:


1. a GDPR rendelet 28. cikke értelmében jellemzően adatfeldolgozóként eljáró érintettek (pl. a Portál szállítója);


2. a GDPR rendelet 29. cikkének megfelelően az adatok feldolgozására kijelölt személyzet;


3. olyan érintettek, szervezetek vagy hatóságok, független adatkezelők, akikkel jogszabályi rendelkezés vagy hatósági végzés értelmében kötelezően közölni kell a személyes adatait;


4. a Sofidel SpA, mint anyavállalat és független adatkezelő, az adatok belső adminisztratív célokból történő megosztása céljából.


Az adatfeldolgozók aktualizált és teljes felsorolása elérhető az Adatkezelőnél, és a fent meghatározott címeken igényelhető.


Adatok továbbítása az EU-n kívülre


A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Unió területén kívülre.


Az Ön személyiségi jogai


A GDPR rendelet 15–22. cikkeinek megfelelően bármikor jogában áll hozzáférni az adataihoz. Ezen belül különösen kérheti az említett adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását a GDPR rendelet 18. cikkében rögzített esetekben, visszavonhatja a hozzájárulását, vagy a GDPR rendelet 20. cikkében foglalt esetekben rendelkezhet az önre vonatkozó adatok hordozhatóságáról.


A GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat az adatai kezelése ellen, a tiltakozás indokainak megjelölésével. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a kérelmét elbírálja, és az nem fogadható el, ha az adatkezelés olyan jogszerű okok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival szemben.


A kérelmeket írásban, az Adatkezelőnek vagy az Adatvédelmi tisztviselőnek címezve kell benyújtani.


Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése sérti a GDPR rendelet rendelkezéseit, akkor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál a GDPR rendelet 77. cikkében meghatározottak szerint, vagy megtenni a megfelelő jogi lépéseket (GDPR rendelet 79. cikk).


Felhívjuk a figyelmét, hogy az önéletrajzából eltávolíthat bármilyen különleges adatot, mivel azt nem köteles velünk közölni. Ha azonban úgy gondolja, hogy az ilyen információk az álláspályázatához szükségesek, akkor hozzá kell járulnia az adatkezeléshez, máskülönben nem tudjuk feldolgozni az adatait.


Az Adatkezelő