Sofidel Benelux Privacy Notice

Aanwerving Portaal Privacy  Beleid in overeenstemming met Art. 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679


Gegevensverwerker en gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij informeren u hierbij dat, op grond van Art. 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (hierna "GDPR"), Sofidel Benelux N.V., met zetel op A. Stocletlaan 3 2570, Duffel, Belgium - als de verantwoordelijke voor de verwerking (hierna "Gegevensverwerker") - die kan worden gecontacteerd op het e-mailadres: [email protected] zal uw persoonlijke gegevens verwerken die zijn verzameld via het Success Factor Recruitment Portal (hierna "Portal").


De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO" genoemd) aangesteld, die op het adres kan worden gecontacteerd: [email protected].


Categorieën verwerkte gegevens


De gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden verwerkt, kunnen onder meer bestaan uit:


1) Algemene gegevens, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, afbeelding, geslacht, belastingwetgeving, enz; .), contactgegevens (bv. vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, enz.), werk- en beroepsgegevens, en alle andere informatie in het door u ingediende curriculum vitae;


2) In voorkomend geval, en in ieder geval binnen de grenzen van de vereisten van de toepasselijke wetgeving, gegevens die behoren tot de "speciale categorieën" als bedoeld in artikel. 9, lid 1, van het GDPR (d.w.z. gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, de politieke opvattingen, het lidmaatschap van politieke partijen, het lidmaatschap van vakbonden, verenigingen of organisaties met een godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter, biometrische of genetische gegevens en de gezondheidstoestand (bijvoorbeeld gegevens die behoren tot "beschermde categorieën") of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van de persoon blijken).


De hierboven aangegeven persoonsgegevens worden hieronder kort samengevat als "persoonsgegevens".


Wij informeren u hierbij dat, indien u besluit gegevens te verstrekken die behoren tot de speciale categorieën genoemd in Art. 9, lid 1, van de GDPR die de verantwoordelijke voor de verwerking niet hoeft te verwerken overeenkomstig de wettelijke verplichtingen waaraan hij onderworpen is of persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de nagestreefde doeleinden, de verantwoordelijke voor de verwerking zal afzien van de verwerking van dergelijke gegevens. Daarom vragen wij u dit soort informatie niet te verstrekken, tenzij dit strikt noodzakelijk is.


Het is ook mogelijk dat u de verantwoordelijke voor de verwerking - in het kader van de bovenstaande procedure - vrijwillig gegevens met betrekking tot derden verstrekt. Wij willen u erop wijzen dat u in dergelijke gevallen de onafhankelijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bent met alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Op dit punt zult u de verantwoordelijke voor de verwerking in de ruimste zin van het woord vrijwaren tegen alle geschillen, vorderingen of schadevergoedingen die voortvloeien uit deze verwerking, enz. die de verantwoordelijke voor de verwerking kan ontvangen van derden wier persoonsgegevens door uw spontane communicatie in strijd met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien u de persoonsgegevens van derden verstrekt of anderszins verwerkt, garandeert u vanaf nu - en aanvaardt u alle daarmee verband houdende aansprakelijkheid - dat dit specifieke geval van verwerking gebaseerd is op een passende wettelijke basis die de verwerking van de betreffende informatie legitimeert.


Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zonder uw specifieke toestemming verzameld en verwerkt om de geschiktheid van uw profiel te beoordelen voor openstaande functies waarvoor u hebt gesolliciteerd en in het algemeen om de procedures voor personeelsselectie te beheren en om contact met u op te nemen voor het plannen van eventueel noodzakelijke gesprekken ("doel van het beheer van uw sollicitatie") op grond van Art. 6, lid 1, onder b) en f), en 9, lid 2, onder b), van het GDPR en 111-bis van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 ("Privacywetboek"), d.w.z. ter uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek en op basis van het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zijn genomen.


Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor het hierboven aangegeven doel is facultatief, maar als deze niet worden verstrekt, kan het zijn dat het niet mogelijk is uw profiel te beoordelen om interviews te plannen.


Eenmaal verstrekt kunnen uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden worden verwerkt:


a) om contact met u op te nemen om u openstaande functies voor te stellen waarvoor u niet gesolliciteerd hebt, maar die overeenkomen met uw profiel ("doel van het beheer van openstaande functies") in overeenstemming met Art. 6, lid 1, onder f), van de GDPR, d.w.z. op basis van het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking;


b) om alle wettelijke verplichtingen na te komen waaraan de Gegevensverwerker op grond van Art. 6, lid 1, onder c), en 9, lid 2, onder b), van de GDPR ("nalevingsdoelstelling");


c) het voeren van verweer tegen eventuele rechtsvorderingen op grond van art. 6, lid 1, onder f), en 9, lid 2, onder f), van de GDPR ("doel van de verdediging in rechte").


Wij willen u ook informeren dat, op basis van het gerechtvaardigde belang dat de Gegevensverwerker heeft vastgesteld als gevolg van de belangenafweging die is uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6(1)(f) en overweging 48 van de GDPR, uw persoonsgegevens voor interne administratieve doeleinden zullen worden gedeeld met Sofidel Spa, in haar hoedanigheid van moedermaatschappij en onafhankelijke gegevensbeheerder ("doel van het delen van gegevens met de moedermaatschappij voor interne administratieve doeleinden").


Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de beginselen van gegevensminimalisatie en opslagbeperking als bedoeld in Art. 5, lid 1, onder c) en e), van de GDPR.


Meer bepaald worden uw gegevens bewaard zolang de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, open is en in ieder geval niet langer dan twee jaar na de indiening van uw aanvraag. Na afloop van deze periode worden uw gegevens definitief gewist. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich echter het recht voor om uw gegevens te bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan deze zijn onderworpen of om te voldoen aan eventuele eisen van verweer.


Ontvangers

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met:


1. Onderwerpen die typisch optreden als gegevensverwerkers op grond van Art. 28 van de GDPR (bv. portaalleverancier);


2. Personeel dat is aangesteld om gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 2. Personeel dat is aangesteld om gegevens te verwerken overeenkomstig artikel 29 van de GDPR en artikel 29 van de GDPR;


3. Onderwerpen, entiteiten of autoriteiten, onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens, aan wie het verplicht is om uw persoonsgegevens mee te delen krachtens de bepalingen van de wet of het bevel van de autoriteiten;


4. Sofidel Spa, in haar hoedanigheid van moedermaatschappij en onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op het delen van gegevens voor interne administratieve doeleinden.


De bijgewerkte en volledige lijst van de verwerkers is beschikbaar bij de verantwoordelijke voor de verwerking en kan worden opgevraagd op de hierboven vermelde adressen.


Doorgifte van gegevens buiten de EU

Persoonsgegevens worden niet buiten het grondgebied van de Europese Unie doorgegeven.


Uw privacyrechten

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw gegevens in overeenstemming met de artikelen 15-22 van de GDPR. In het bijzonder kunt u verzoeken om rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van dergelijke gegevens in de gevallen die in artikel 15-22 van de GDPR worden genoemd. 18 van de GDPR, uw toestemming intrekken of de overdraagbaarheid van uw gegevens verkrijgen in de in artikel 18 genoemde gevallen. 20 van de GDPR.


U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens onder Art. 21 van de GDPR, met opgave van de redenen voor uw bezwaar. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om uw verzoek te beoordelen, wat niet zal worden geaccepteerd als er legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden.


Verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend en te worden verzonden naar de Gegevensverwerker op bovenstaande adressen.


Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in strijd is met de bepalingen van de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, zoals bepaald in Art. 77 van de GDPR, of om passende juridische stappen te ondernemen (art. 79 van de GDPR).


U kunt gevoelige gegevens uit uw CV verwijderen, aangezien u niet verplicht bent deze aan ons door te geven. Als u echter van mening bent dat deze informatie noodzakelijk is voor uw sollicitatie, moet u toestemming geven voor gegevensverwerking, anders kunnen wij uw gegevens niet verwerken.


De Gegevensverwerker